ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಸಾಂಗ್   

Konkani Sermon by Rev. Fr Rahul Dexter D'Souza, Asst. Parish Priest, St. Jude Shrine, Pakshikere, Mangalore Diocese.

Comments powered by CComment

Home | News | Sitemap | Contact

© 2010 www.stjudepakshikere.org. All Rights Reserved. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest/Director
St. Jude Thaddaeus Church & Shrine
Pakshikere, Kemral Post, 574 146
Via. Haleangady, Karnataka,  India
Phone: 91-0824-2283001, 2283156
Email: [email protected]